Follow:

BUSCAR

Condicions de Contractació

1) Objecte i àmbit d’aplicació

Aquestes Condicions Generals tenen com a objecte regular la relació entre Ganadería y Hacienda S.A. (en endavant la Companyia) i vostè (en endavant, el Client), relatives a totes les transaccions realitzades a la botiga online de la Companyia. Ganadería y Hacienda S.A. és una companyia espanyola,, amb número de CIF A43019082 i domicili social a Ordal (Barcelona), Casa Ravella, 1. Qualsevol incidència, queixa o reclamació referida a una compra realitzada a través del web haurà de ser comunicada a l’adreça de correu electrònic: bodega@casaravella.com .

2) Exclusions

Queda prohibida la venda de begudes alcohòliques de qualsevol graduació a menors d’edat. Així mateix, els productes oferts per Ganadería y Hacienda S.A. a través de la botiga online de la Companyia no van dirigits als països en què el consum de begudes alcohòliques estigui prohibit.

3) Acceptació i prova d’acceptació

L’adquisició dels productes s’ha de fer a través de l’activació del botó COMPRAR que apareix a peu de pàgina de la sol·licitud de compra, e implica l’acceptació total d’aquestes Condicions Generals amb anterioritat a l’adquisició dels productes, sense que li siguin aplicables les novetats que es puguin produir en les clàusules de les Condicions Generals amb posterioritat. Ganadería y Hacienda S.A. remetrà al Client, una vegada acceptades de forma expressa aquestes Condicions Generals, justificació de la contractació efectuada, amb tots els seus termes, a través de correu electrònic abans de transcorregudes 24 hores des de la compra. Ganadería y Hacienda S.A. l’informa que arxiva els documents electrònics en què queden formalitzades les compres. En cas que el Client cometés un error en enviar les dades, podrà modificar-les trucant al 93 817 92 45, o escrivint a bodega@casaravella.com . Si la dada modificada es refereix a l’adreça postal on el Client ha sol·licitat que se li lliuri el producte adquirit, i sempre que el producte no hagi estat ja enviat, aquest enviament es realitzarà a la nova adreça indicada. En cas contrari, el Client haurà d’esperar que el lliurament es faci efectiu, i iniciar després els tràmits de devolució oportuns, segons es detalla en l’apartat 4.4. següent.

4) Preus, Forma de Pagament, Lliurament i Desistiment

4.1 Preus

Els preus aplicables a cada producte són els indicats en la pàgina web en la data de la comanda, incloent tots ells l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) i els altres impostos que puguin correspondre. Les ofertes estaran degudament marcades i identificades com a tals, indicant convenientment el preu anterior i el preu de l’oferta. Ganadería y Hacienda S.A. es reserva el dret d’efectuar a la web, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament productes i serveis en funció del mercat. Les despeses d’enviament corresponents sempre s’indiquen en la comanda.

4.2 Forma de pagament

Una vegada que el Client hagi confirmat l’adquisició del producte, haurà de procedir al pagament de l’import indicat. Les compres es poden pagar per qualsevol dels mitjans següents:

– Mitjançant la passarel·la de pagament de l’entitat “BBVA”.

– Amb la seva targeta de dèbit o crèdit.

Amb la finalitat que Ganadería y Hacienda S.A. pugui dur a terme les gestions oportunes, el Client notificarà a Ganadería y Hacienda S.A., al més aviat possible, qualsevol càrrec indegut o fraudulent. La notificació podrà realitzar-la a l’adreça de correu electrònic o trucant al número de telèfon abans indicat.

4.3 Lliurament

Els lliuraments s’envien a l’adreça de lliurament que el Client indica, en un termini de 24 – 72 hores laborables per a lliuraments a la Península Ibèrica, i de 7 dies per a les Illes Balears i estranger per als productes en estoc. La prestació dels serveis s’efectuarà de dilluns a divendres, quedant exclosos del còmput temporal els dies festius de la localitat de destinació. Si el Client no rebés la comanda en el termini indicat, pot posar-se en contacte amb Ganadería y Hacienda S.A. a través de la secció de Contacte de la pàgina web. En cas d’incompliment del termini de lliurament, la indemnització a abonar consistirà en la devolució dels ports satisfets pel client. No es considerarà incompliment de termini de lliurament el causat per absència o canvi de domicili del destinatari, destinatari o adreça desconeguts, impagament de ports, bestretes o reembossaments, tancament per vacances, lliuraments fora de termini en segon intent de lliurament, causes de força major o cas fortuït o d’altres no imputables al transportista. Així mateix, s’eximeix de responsabilitat en els casos d’incompliment de termini de lliurament en enviaments a les Balears o enviaments internacionals per causes alienes al transportista (retards de companyies aèries, marítimes, transportistes, càrrega i/o descàrrega…).

4.4 Desistiment

Ganadería y Hacienda S.A. garanteix al Client la possibilitat d’anul·lar la seva comanda en qualsevol moment, sempre que l’anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posada a disposició del transportista per al seu enviament. En cas contrari, haurà d’esperar a rebre la comanda per tramitar-ne la devolució. El Client disposarà d’un termini de set dies hàbils des de la formalització de la compra per a resoldre el contracte. El Client comunicarà a Ganadería y Hacienda S.A., dins el termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el seu desig d’exercir el dret de desistiment del contracte. La comanda retornada haurà de ser lliurada juntament amb l’albarà de lliurament i, si escau factura emesa per Ganadería y Hacienda S.A., corrent el Client amb les despeses de devolució. El Client podrà retornar qualsevol article que hagi comprat a Ganadería y Hacienda S.A., sempre que els productes no hagin estat oberts, usats i conservin el seu precinte o embalatge original. El cost de devolució serà calculat i comunicat a través del nostre canal d’Atenció al Client. Després de la comprovació de l’estat del producte, es retornarà l’import mitjançant la mateixa modalitat de pagament emprada pel client. Tramitarem la devolució el més aviat possible. No obstant això, durant períodes d’alta activitat, la devolució pot trigar entre 7 i 15 dies hàbils a tramitar-se. Si un producte diferent al sol·licitat pel Client fos lliurat per error de Ganadería y Hacienda S.A. , se li lliurarà el producte correcte recollint l’anterior sense cap càrrec addicional per al Client. Si un producte hagués arribat al client trencat, malmès o en males condicions, Ganadería y Hacienda S.A. es farà càrrec de recollir-lo en el seu domicili, substituint-lo per un altre en bon estat sense càrrecs addicionals. Per a qualsevol reclamació o consulta, pot dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: bodega@casaravella.com .

5) Idioma

L’idioma en què es perfeccionarà el contracte entre Ganadería y Hacienda S.A. i el Client serà el castellà, català o anglès, en funció de l’idioma seleccionat a la web.

6) Responsabilitats de Ganadería y Hacienda S.A.

Ganadería y Hacienda S.A. garanteix la qualitat del servei contractat a través de la pàgina web. Queden garantits tots els drets que la legislació vigent concedeix als consumidors i usuaris. L’incompliment de qualsevol d’aquestes Condicions Generals podrà donar lloc a la devolució dels productes o la cancel·lació dels Serveis adquirits pel Client.

7) Responsabilitats del Client

El Client s’obliga a realitzar un ús lícit dels Productes i Serveis, sense contravenir la legislació vigent ni lesionar els drets i interessos de terceres persones. El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades en emplenar els formularis de contractació, evitant la causació de perjudicis a Ganadería y Hacienda S.A. producte de la incorrecció d’aquelles dades.

8) Dades personals

Ganadería y Hacienda S.A. tractarà les dades que faciliti el Client de conformitat amb la Política de Privacitat, que es pot consultar al link següent: Ver Política de Privacidad

9) Jurisdicció i Llei aplicable

En cas de conflictes en la interpretació o aplicació d’aquestes condicions contractuals, tractant-se de consumidors finals, d’acord amb la normativa aplicable seran competents els Jutjats del lloc de compliment de l’obligació o els del domicili de la part compradora. En el cas que es tracti d’una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

Back to Top